首页 >> 新华字典>> 笔画索引>> 8画的所有汉字(共1301字) 部首索引 拼音索引
汉字
部首
拼音
汉字
部首
拼音
zɑi
jin
gi
liě
min
po ri
ping
qiān
ke o pi
ki ro ton
uu
yong
you
àng
ào
ào
ān
āng
ào
āi
áng
àn
biǎn
bài
bǎo
bǎo
bào
bēi
bàn pàn
bēi
bǎn
bǐng
bǎn
bèi
bǎi
biǎo
bīn fēn
bó pō
bēn bèn
bāo
běn
bāo
bǎn
bān
bài
bìng
pǎn bàn
bàn
bàn
bān
bǎn
bàng
bǎo bào
bèi
bèi
bèi
bēn bèn
biàn
biān
bìng
bìng bīng
bǐng
bǐng
bǐng
biàn
bàn
bēng fāng
bì pī
bì qí
biàn
bō bǒ
chù shè
chà
chǎn
chǎn jiè
chè
chén
chēng
chéng
chì
chǐ
cháng
chāo
chì
chù
chuàng
chuáng
chūn
chūn
cōng
cōng
cū jù zū
cún
cào
chí
niǔ chǒu
chǒu
chéng
chǐ
cè zè zhāi
chái
chù
chà
cān shēn cēn sān
chéng
chí
cǎi cài
chè
齿
chǐ
cì cī
chàng
chāng
chuí
cōng zōng
chéng
chǔ
chāi cā
chōu
chēn
chà shā
chuàn
chà
chèn
chāi
chǒng
chǎo
chuī
chù
chāo
dùn
dàng
duò
dìng
dān dàn dǎn
diào
dí dì de
dǐng
dié
dài
dān shàn chán
duō
dōng
diǎn
dōng
dào
tuó duò
dǐ chí
diàn
dàng
dài
dīng
dài
广
dǐ de
dàn
dài
dòng tóng tǒng
广
diàn
dié
dōng
dōng
dōu
duò
duò
duò
duì
duò
dá dàn
dài
dài
dài
dàn
dàn
dàn
dǎn
dǎn
dāo
diāo
dī tì
dì duò
dì tí
diǎn
dīng
ē
ē
ě è
è
ér
èr
ér
è
è
ěr nài
ěr
fán
fèi
fàn
fú bì
fēng
fēn
fāng bìng
fèi
fàn
fèng
fú fù
féi
fán
fèn
fēi
fáng
fèi
fén bān
fén bèn
fèi bèi
fàng
广
fáng
广
fèi
fèn
fán
fán
fǎng
fǎng
fāng
fǎng
fū fú
fú fū
fēn
fén
fēng
fēnwǎ
gōng
gē qiú
gēng
gāi
gāi hái
gōng
gòu
gǎn
gàn
gǎn
gāng
gāng
gāng
gāng qiāng kòng
gàn
guàn
guà
guǐ
gòu
广
gēng
gāi
gān
guà
gōng
guāng
guāng
guāng
guǐ
guì
guī
guǐ
guó
guó
gān
guà
guī
gān
gōng
gāi
guǐ
gǒu
gān
gān
jiǒng guì
guǒ
gǎo
guā gū guǎ
xiā
guó
gòu
gǎn
丿
guāi
guā
guì jǔ
gōng gòng
guì
gē yì
guān
guài
gòu
guì
gǒu
gǒu
guǎi
hūn
háng
hé hè huó huò hú
hōng
hē a kē
hào
hóng
huà
huán
huò
hán
hāi
háng
huǎng
huì
huó
hé hè
hē hè qiā
hěn
hóng
hóng
hóng
hòu
hū hù
hù dǐ
huà
huí huái
huí
huà
hùn
huī
huò
huà
jiān
jìng
jiǎo
jīng
jié jí
jīng
jiān
jìn
jīn
jǐng
jiǒng
jiā yá
jiā
jiān
jiān qián
jiū
jié
jié
jiè
jiě
jiè
jié qiè
jié
jǐn
jiǔ
jū jǔ
juàn
juǎn
jué xuè
jué
jué
jǐn
jí qì
jiàng
jìng
jū chá
jīng
jǐng
jiān
jīng
jǔ jù
jiá
jǔ zuǐ
jià
jiā
jié
jìng
jiù
jiǎn
jū gōu
jiě
jiàn
juàn juǎn
jiāo
jìng chēng
jiù
jiā
jiǒng
jiǎ
jiè
jīn
jiàn
jiǎn
kōng kòng kǒng
kàng
kuī
kǎi
kǎi
kuǎ
kuài
kā gā
kūn
kěn
kuàng
kē kě
kūn
kē hē
kòu jù
kǒu
kài
kuāng
kuàng
kuàng
kuāng
kuī
kuò
kěn
kuāng
kǎn
kuài
kē qià
láng làng
liàn
lěi
lái
láng
líng
líng
líng
lǐng líng
líng
líng
liú
lún
luǒ
liǎng
liào
liè
lè jīn
lì jī
lòu
líng
lóng
lǒng
lǒng
lóng shuāng
lèi
luò pō
lóng
líng
líng
luó
lún
líng
lǎo
lì lài
liè
lì dài
lā lá
lán
līn
lín
lǐng líng
lián
lián
lǒng
láng
mǒ mò mā
mén
mì fú
mǎo
mín
méi
miǎo
mǐn
mèi
máo
mìng
móu
mǐn miǎn měng
míng
mǎo
míng
mǐn
mì bì
mín wén
méi
mài
mù mǔ
mào
máo
miáo
mín
máo
mèng
mèi
mǐ lì
mén yǔn
mén
mín
mǐn wěn mín
mín
mín
mǐng
mò wà
mò wěn
móu
móu m m
méng
máng wàng
mào
mǎo
máo
mèi
méi
mín mén
难检字
miàn
máng
méng máng
广
miào
mí mǐ
nóng
niàn
ér
nǐ nǎi
nǎi
nán
nán
náo niú
nèi
nǐ ní
nián
niè
nìng
zhù níng
niǔ
niǎo
nài
ní nì
nìng
ní ne
níng
náo
nüè yào
nào
níng nǐng nìng
ǎo ào niù
níng
niān
nián
ōu
ōu
ōu
píng pēng
piě
péng
píng
páo
pēi
pào pāo
pàn
pēng
pàn pīn fān
páo
pēng
pèi
pò pǎi
pāi
pín
píng
pàn
páo
pào
pāo
pēi
pī pēi
pēi
pěn
pén
pēng píng
píng
pǒu
pàng fēng
pàng pán pàn
pā bó
pí bǐ bì
pī mì
píng
pín
pèi
广
páng
广
páo
bù pū
quán
qiáo
qǐng
qì zhī
zhǐ qí
qí zhāi
qià
qiǎ
qián
qūn
quán
qiān xián
qiāng
qiāng cāng
qiè
qǐn
qíng
qiū
qiú
qīng
qiān xiān
qín hán hàn
qiāng
qiè
quàn xuàn
qiāng qiàng
qiāng
qiè
qiàng
quē
qiè xì
qióng
qiān
qiǎn jiān
qiú
qī qì
qīng
qiǎn
qí jī
qí jī
qióng
qié
qǐng
quān juàn
rèn
rǎn
ruò rě
ruǎn
ruǎn
ruì
rán
rǎn
rán
shī
shì
shí
shí
shī
shí
shī
shū
shǔ
sì zhǐ xǐ
sōng
sōng
shè
shēn
shēn
shěn
shēn
shēng
shēng
shēng
shēng xīng
shān shàn
shēn
shū duì
shì fèi
shàng
sǒng
shī
shì
shēn
shào
shēn
shū
shì
sōng
shù
shān shàn
shè
shì
shǐ
shàn
shǐ
shì
shì
shān shàn
shí
shān
suǒ
shěn
shuā shuà
shī
shēn
shèn
shì
shū
shù
shàng
shòu
sāng sàng
shān shàn
shǎn
sān
shǐ
shēng ruí
sà xì
shā sɑl
tuó
tiáo sháo
tái tāi
tǎn
tuó
tài
tài
tái
tuó
tà dá
tiǎn
tán
tiè tiě tiē
tái
tuò tà zhí
tǎng nú
tiāo
tiáo
tuō
tān
tiē chè
tuō
tū dié
tuō duó
tuō
tāi
tái
tāi
táng
táo yáo
tāo
táo
tián
tián
tiáo
tiáo
tiē zhān
tǐng
tīng
tóng
广
tóng
tǒu
tūn zhùn
tuō
tuō
tuó
tuó yí
wèi
wēn
wén
wěn
wò yuè
wù wǔ
wěn mǐn
wāi hé wǒ wā guǎ guō
wǎng
wèng
wěi wēi
wǎng
wǎng
wěi
wǎn yuān
wàng
wèi
wěi
wán
wāng
wǎng
xún
xiàn
xìng
xié
xiàn
xiè yì
xiē suò
xué
xiè
xīn
xuàn
xián
xìng
xiù
xún huán
xiá
xiān
xiāo
xiǎn
xìng
xiá
xīn
xǔ hǒu gòu
xián gān
xíng
xiè
xiǎng
xián
xiàn
xiáng yáng
xún
xiù
xiān
xià
xián xuán xù
xiǎn
xiān
xiàn
xiān
xiáng
xiào
xié
xiè
xiè
xīn
xín
xìn
xíng
xiū
xiú
xǔ xū
xù xuè
xuàn
xuān
xué
xuè
xuè
xué
xuè
xué
xùn
xiāo háo
yù yì
yán
广
yǎn
yán
yàn
yán
yǎng
yǎng
yǐ yí
yǎo tāo
yáng rì
yú wū
yōu yòu āo
yáng
yí chí
yì dié
yáng
yà zhá gá
yóu chóu
yā yà
yí quán chí
yǎo
yǐ yí
yòu
jiǎo yáo
yǎn
yáng
yuè
yōng
yáo
yàng
yùn
yán
yǒng
yún
yōu
yǒng
yán
yāng
yóu
yán
yǔ yù
yǎn yān
yuān
yé yē
yīng
yuàn
yìn
yíng
yuán
yuè sà
yāng
yǎng
yāng
yáng
yáo
yōu yào
yǎo yāo
yāo
yǎo
yāo
yǎo
yòng
yì zhí
yīn
yín zhì
yín
yóu
yū yǔ
yuàn
yuán wán
yuè
yùn
yòu
zuò
zuò
zhōng
zhā
zhǎ
zuó zhǎ
zhǐ zhǎi
zhāo
zhāo
zhào
zhé
zhěn
zhēng
zhēng
zhēng zhěng
zhǐ
zhì
zhǐ
zhōng
zhōu
zhòu
zhǒu
zhù
zhǔ
zhuàng
zhuǐ zǐ
zhuó
zǐ zì
zuo
zhù wǎng
zhí yì
zhuó
zǎng
zhù
zōu
zhī
zhūn chún
zhàng
zhǒng
zhě
zhí
zhì
zǎo
zhuó
zhān
zé shì
zhì
zhǎo
zhuǎn zhuàn zhuǎi
zhǎn
zhà zǎ zhā
zhòu
zhōng
zhù
zhòu
zōng
zhēng
zuò zhà
zhàng
zhù
zhōu
zhì
zhì
zhì
zhǐ
zhì
zhū
zhì
zé zhái
zhuō
zhèng
zhá
zhǒu
zāi zī
zhóu
zhēn
zhí
zhěn
zhēng
zhī zhì
zhú dǔ
zhī qí
zhù
zhǔ
zhāo
zhù
zhì lì
zhòng
zǐ fèi
zhé
zhī
zhū
zhuī cuī wéi
zhōng
zhòu
zhī zhì
zú cù
zhèng
zhū
zhèn
zhì shī
zhuān
zhān
zhuó yǐ lì jué
手机版 在线新华字典 龙8手机版官网 CiDianWang.com